FAGLIGE OG STANDARD FORBEHOLD FOR CS COLORSCREED DANMARK

 1. Vore faglige forbehold er altid gældende
 2. Udbudsmaterialets fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives på hvilke punkter afvigelse skal ske og disse ikke er i strid med § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid. Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbudet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.
  Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand m.v. ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, med mindre disse ydelser er angivet som hørende til entre-prisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.
 3. Det forudsættes, at bygherre har tegnet en All Risk forsikring for omhandlende projekt hvor CS Colorscreed Danmark skal arbejde, og at CS Colorscreed Danmark og dennes underentreprenører medtages som sikrede under bygherrens tegnede brand, tyveri og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring.
 4. Hvor arbejdet består af flere byggeafsnit, forudsættes disse afleveret hver for sig.
 5. Stiller udbudsmaterialet krav om garanti for materialeegenskaber, er entreprenøren alene forpligtet heraf i det omfang, leverandøren stiller samme garanti overfor entreprenøren og kan opfylde sin forpligtelse.
 6. Dersom tilbudet er afgivet på fast tid / prisbetingelser, forudsættes endelig tidsplan og materialespecifikation aftalt senest 20 arbejdsdage efter accept.
 7. Af hensyn til materialernes akklimatisering, skal disse kunne udbringes til arbejdsstedet mindst 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse og kunne opbevares i egnede, aflåselige rum i passende størrelse i forhold til entreprisens omfang.
 8. Ved udlægning af CS Colorscreed gulve skal arbejdsstedet og undergulv / dæk være træk- og fugtfri samt opvarmet til en temperatur af mindst 14°C i udlægnings- og afhærdningsperioden. Arealet skal samtidigt være tætnet af bygherre hvis andet ikke står skrevet.
 9. På baggrund af tidsplanen skal der tages stilling til behovet for afdækning af gulve. Afdækning af disse gulve, betales særskilt som ekstraarbejde, medmindre ydelsen fremgår af udbudsmaterialet.
 10.  Det forudsættes, at undergulvet har den specificerede planhed, overfladeruhed, styrke og vedhæftning jfr. GSO Gulvfakta’s kapitel om fugefrie gulve og at undergulvet er fri for slam, urenheder og materialer, der kan forringe gulvbelægningens vedhæftningsevne.
 11. Bygherren skal sikre nødvendig udtørring af undergulvet samt rummet til det tidspunkt, hvor gulvet skal pålægges. Efter udlægning af CS Colorscreed gulvet, skal bygherre sikre en luftfugtighed hvorvi CS Colorscreed betongulvet kan hærde på normal vis. Normal hærdetid før slibning er 1-2 døgn pr. 10mm. Hvis andet ikke står skrevet er udlægningstykkelsen 10mm. Tilbudet indeholder, som en del af kvalitetssikringen, én stikprøvekontrol af fugt og temperatur i undergulv med henblik på at konstatere, hvorvidt gulvbelægning kan udlægges. Stikprøvekontrollen udføres før entreprisens opstart. Såfremt forholdene nødvendiggør yderligere kontrol, udføres disse efter regning.
 12. Gulventreprenøren er uden ansvar for skader på CS Colorscreed gulve eller anden gulvbelægning, der skyldes svigt i den underliggende gulvkonstruktion, vanddampdiffusion, indtrængende eller opstigende fugt. Opstår revner i underliggende konstruktion vil disse blive synlige i overfladen på CS Colorscreed gulvet, med mindre CS Colorscreed konstruktion er udformet til at være selvbærende og revneoverbyggende ved brug af CS Rebar.
 13. Bygherre skal foranstalte stabile og tørre adgangsforhold, samt sikre at området hvorpå der skal udlægges CS Colorscreed, er fuldt oplyst uden henlæggende kabler på gulvet.
 14. Forgæves kørsel afregnes som minimum med kr. 3000 eksl. moms og med kr. 5,00 ex. Moms pr. kørt kilometer, med tillæg af medgået tid i form af timeløn og eventuelle udgifter til bro/færge. Er der forgæves kørsel i forbindelse med en pumpeopgave, tillægges afregning yderligere kr. 5000,00 ex. Moms
 15. CS Colorscreeds betalingsbetingelser er til hver en tid gældende. 50% ved bookning, 25 % efter udlægning og 25% ved aflevering. Hvis der mod forventning skulle være mangler ved det afleverede, følges normal kutyme og selve manglen prissættes og beløbet tilbageholdes fra afleverings summen, til manglen er udbedret og godkendt.
 16. Alle CS Colorscreed materialeprøver der sendes ud til kunder, er materiale -og farve prøver i naturmateriale, hvorfor CS Colorscreed gulve i struktur, tilslag, farve og overfladebehandling kan varierer fra fremsendte prøver.
 17. Eventuelle tvister skal til hver en tid anlægges ved retten i Næstved